ALGEMENE LEVERINGS- EN FACTUURVOORWAARDEN
BELGO DIVING (BUBBLE AND DIVE)

 1. Aanvaarding van de algemene factuurvoorwaarden
   
  1. De huurder/koper verklaart zich voor elke overeenkomst gesloten tussen hem- of haarzelf enerzijds en Belgo Diving (Bubble and Dive) anderzijds akkoord met de volgende algemene leverings- en factuurvoorwaarden, waarvan hij/zij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer schriftelijk anders werd overeengekomen.
  2. De huurder/koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige algemene leverings- en factuurvoorwaarden van Belgo Diving (Bubble and Dive), ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging, voor alle overeenkomsten gelden, en meer in het bijzonder bij overeenkomsten die schriftelijk, mondeling, telefonisch, per telex, per fax, e-mail, website of andere elektronische wijze doorgegeven worden.
  3. Van de algemene voorwaarden van Belgo Diving (Bubble and Dive) afwijkende voorwaarden van de huurder/koper welke door Belgo Diving (Bubble and Dive) niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van de Belgo Diving (Bubble and Dive) geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.
  4. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel ingeval van levering van goederen als in geval van levering van diensten (zoals plaatsing) of beide samen, zowel ingeval van verkoop als van huur en geldt zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van handelaars behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
  5.  Elke herziening van deze algemene voorwaarden zal bindend zijn voor de opdrachtgever/koper, voorzover deze herziening ter kennis van de opdrachtgever/koper werd gebracht.
  6. De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee.

   

 2. Offertes en orders
   
  2.1.       De door Belgo Diving (Bubble and Dive) opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2.2.       Elke offerte of elk aanbod van Belgo Diving (Bubble and Dive) kan door Belgo Diving (Bubble and Dive) worden ingetrokken tot aan de kennisname van de schriftelijke aanvaarding door de huurder/koper en vervalt automatisch 10 dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op de offerte of het aanbod.
  2.3.       Elk overgemaakt order verbindt de huurder/koper, doch verbindt Belgo Diving (Bubble and Dive) slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
  2.4.       Orders aan Belgo Diving (Bubble and Dive) onder een bepaald minimumbedrag, kunnen steeds worden geweigerd.  In zulk geval wordt desbetreffend bedrag op verzoek medegedeeld.
  2.5.       Een order dat reeds werd aangevangen, kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen.
 3. Algemeen
   
  3.1.        Enkel mevrouw Carol Jane POE kan Belgo Diving (Bubble and Dive) rechtstreeks verbinden bij en door de ondertekening van overeenkomsten.
  3.2.        De overeenkomst wordt door Belgo Diving (Bubble and Dive) intuitu personae aangegaan met de huurder/koper. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik of enig ander recht door de huurder/koper is niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Belgo Diving (Bubble and Dive).
  3.3.        Het is Belgo Diving (Bubble and Dive) toegestaan om alle rechten voortspruitende uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde.
  3.4.        De huurder/koper verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, de aangebrachte publiciteit van Belgo Diving (Bubble and Dive) op de verhuurde goederen, niet te verwijderen.
  3.5.        Overmacht, staking, lock-out … of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die Belgo Diving (Bubble and Dive) niet in staat stelt de overeenkomst naar behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  3.6.        Alle diensten en prestaties van Belgo Diving (Bubble and Dive) dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen en kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis.
   
 4. Levering en aanvaarding.
   
  4.1.        De producten en diensten van Belgo Diving (Bubble and Dive) kunnen door de huurder/koper hetzij gehuurd worden hetzij gekocht worden. Ingeval van leasing of financiering worden bijkomende overeenkomsten met de leasingmaatschappij of de kredietinstelling ondertekend.
  4.2.        Alle verhuurde goederen worden aangenomen, afgehaald en aanvaard bij Belgo Diving (Bubble and Dive) te 9050 GENTBRUGGE, Brusselsesteenweg 724
  4.3.        Het aanleveren en vervangen van producten geschiedt naar het inzicht van Belgo Diving (Bubble and Dive).
  4.4.        De huurder verklaart de goederen en hun toebehoren te kennen en goed te keuren in de staat waarin ze zich bevinden. De huurder verklaart steeds op eigen risico te huren en de huur zal nooit aanleiding geven tot enige vrijwaring vanwege Belgo Diving (Bubble and Dive).
  4.5.        De inontvangstneming van de gehuurde goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Iedere opmerking dient bij de inontvangstneming en voor ieder gebruik te worden geformuleerd zodat latere klachten niet aanvaard worden. In geval van een gegronde klacht beperkt de verplichting van Belgo Diving (Bubble and Dive) zich tot het vervangen van de betwiste materialen die in huur werden gegeven met uitsluiting van alle andere vergoedingen.
  4.6.        Leveringstermijnen worden steeds in werkdagen uitgedrukt. Alle termijnen zijn steeds indicatief en ten titel van inlichting en houden nooit enige resultaatsverbintenis in vanwege Belgo Diving (Bubble and Dive).  Termijnen kunnen nooit tegen Belgo Diving (Bubble and Dive) worden aangewend voor een eis in ontbinding of een eis tot schadevergoeding. Achterstal in de levering is geen reden tot weigering tenzij afzegging door Belgo Diving (Bubble and Dive) schriftelijk werd aanvaard. Niettemin zal Belgo Diving (Bubble and Dive) steeds trachten de door de huurder opgegeven termijnen in de mate van het mogelijke na te leven.
  4.7.        Elke prijsverhoging zal schriftelijk medegedeeld worden 14 kalenderdagen voor het doorberekenen ervan.
  4.8.        Producten moeten gebruikt worden overeenkomstig de bestemming daaraan gegeven.
  4.9.        De door Belgo Diving (Bubble and Dive) geleverde producten blijven eigendom van Belgo Diving (Bubble and Dive). De huurder/koper garandeert de producten niet te zullen verkopen, ter beschikking te stellen van derden, en geen gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, kopie of wijzigingen te maken of te laten maken van welke aard ook van het geleverde product.
  4.10.     Bij producten waarvoor een borg werd afgegeven zal bij een eventueel tekort aan borgstelling, de borg binnen de 8 kalenderdagen weer aangezuiverd moeten worden. Bij het herhaaldelijk in gebreke blijven van betalingen of bij het achterwege blijven van het aanvullen van een tekort is Belgo Diving (Bubble and Dive) gerechtigd het product terug te nemen.
  4.11.     De kosten van onderhoud en herstel welke betrekking hebben op het product, uit welke hoofde ook veroorzaakt, zijn steeds ten laste van de huurder/koper.
  4.12.     Belgo Diving (Bubble and Dive) heeft het recht zelf of via aangestelden periodieke controles uit te voeren op het onderhoud van het gehuurde.
  4.13.     De huur wordt aangegaan voor een bepaalde periode, is stilzwijgend verlengbaar en kan niet voortijdig worden opgezegd. Opzeg op het einde van de voorziene huurperiode kan slechts mits schriftelijk en mits inachtname van een opzegtermijn van 8 kalenderdagen. Stilzwijgende verlengingen gebeuren steeds voor een periode van 3 maanden, ongeacht de initiële huurperiode. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst zal Belgo Diving (Bubble and Dive) binnen de 8 kalenderdagen door de huurder/koper in de gelegenheid gesteld worden om het gehuurde terug te nemen.
    
 5. Prijs.
   
  5.1.       de overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid.
  5.2.       Transportkosten voor een levering die niet mogelijk was door afwezigheid of niet-betaling zullen door Belgo Diving (Bubble and Dive) afzonderlijk aangerekend worden, met een minimum van 125 euro.
  5.3        Bij gebruik van kredietkaarten zullen er transactiekosten worden aangerekend op het totaal te betalen bedrag.  Bij gebruik van Visa zal deze transactiekost 1,68% bedragen, bij gebruik van Mastercard en Maestro 1,83%. Dinner's card en American Express worden niet aanvaard. 
  5.4.       Indien goederen worden binnengebracht voor herstelling en deze niet worden afgehaald binnen de 4 weken na verwittiging dat de goederen hersteld zijn, zal er een kost van 5€ per week worden aangerekend voor de opslag van de herstelde goederen.
   
 6. Betaling
   
  6.1.        De facturen van Belgo Diving (Bubble and Dive) zijn contant betaalbaar – zonder korting - op het op de factuur vermelde adres van Belgo Diving (Bubble and Dive). Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van de algemene verkoopsvoorwaarden van Belgo Diving (Bubble and Dive) met zich meebrengen.
  6.2.        Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met de schulden met het hoogste rentesaldo.
  6.3.        Ingeval van niet naleving van de met Belgo Diving (Bubble and Dive) afgesloten overeenkomst of onderhavige leverings- en factuurvoorwaarden, ingeval van beslag op de roerende of onroerende goederen van de huurder/koper of de door Belgo Diving (Bubble and Dive) aan de huurder/koper geleverde goederen, ingeval van verandering in de toestand van de huurder (overlijden, ontbinding van de vennootschap, overdracht van handelszaak, wettige onbekwaamheid, faillissement…) behoudt Belgo Diving (Bubble and Dive) zich het recht voor betalingswaarborgen te eisen die aldus van rechtswege eisbaar worden, dan wel de met de huurder/koper afgesloten overeenkomst van rechtswege als verbroken te beschouwen lastens de huurder/koper en schadevergoeding te vorderen.
   
 7. Wanbetaling
   
  7.1.        Bij gebrek aan ontvangst binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum door Belgo Diving (Bubble and Dive) van de contante betaling zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 13 % per jaar vanaf de factuurdatum.
  7.2.        Het bedrag van de binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 50 euro, teneinde Belgo Diving (Bubble and Dive) te vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
  7.3.        Bij gebreke aan ontvangst binnen de 8 dagen na factuurdatum door Belgo Diving (Bubble and Dive) van de contante betaling van één enkele factuur zullen alle alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling vervallen en zullen alle schuldvorderingen jegens die klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
  7.4.        Bovendien zal Belgo Diving (Bubble and Dive) niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend.
   
 8. Aansprakelijkheid
   
  8.1.        Ingeval van verkoop van goederen is Belgo Diving (Bubble and Dive) enkel aansprakelijk voor het volledige of gedeeltelijke verlies en voor de beschadiging van het verkochte goed, in zoverre dat het verlies of de beschadiging zich voordoet in de periode tussen de koop en de aflevering van het goed en in zoverre Belgo Diving (Bubble and Dive) niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag zou hebben gelegd ter bewaring van het gekochte goed.
  8.2.        Ingeval van verhuur van goederen is alleen de huurder aansprakelijk voor het volledige of gedeeltelijke verlies en voor de beschadiging van het verhuurde vanaf de levering ervan door Belgo Diving (Bubble and Dive). Belgo Diving (Bubble and Dive) is niet aansprakelijk voor enig gebrek, zichtbaar of onzichtbaar. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of met het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht enige fout in hoofde van de huurder of derden en ongeacht eventuele overmacht. Eventuele herstellingen geschieden steeds ten koste van de huurder.
  8.3.        Enkel in het geval dat de huurder een consument is in de zin van de Wet Handelspraktijken van 14 juli 1991 is Belgo Diving (Bubble and Dive) aansprakelijk voor opzet, grove schuld of door die van zijn aangestelden of lasthebbers of voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dit laatste geval, net zoals in alle andere gevallen, is de aansprakelijkheid van Belgo Diving (Bubble and Dive) bovendien beperkt tot de waarde van het gehuurde, en zal elke aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot directe schade.
  8.4.        Indirecte schade vanwege de huurder/koper of derden, zoals financiële en commerciële verliezen, algemene onkosten, verstoring van de planning, verlies van potentiële winst, wegvallen van cliënteel, etc… worden hoedanook nooit aanvaard ten nadele van Belgo Diving (Bubble and Dive).
  8.5.        Schade die uiterlijk zichtbaar is dient onmiddellijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Belgo Diving (Bubble and Dive). Niet zichtbare schade (verborgen gebreken) dient onmiddellijk na de ontdekking, doch ten laatste 24 uren na de levering van het gehuurde of gekochte schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Belgo Diving (Bubble and Dive). De koper/huurder draagt de bewijslast dat dergelijk gebrek aanwezig was op de datum van de levering. In ieder geval zal elke schade geacht worden te zijn veroorzaakt door de koper/huurder van zodra hij het gehuurde goed verder gebruikt.
  8.6.        Elk dwalingsrisico wordt gedragen door de koper/huurder, en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop/verhuurovereenkomst.
   
 9. Waarborg
   
  9.1.        Belgo Diving (Bubble and Dive) verleent geen enkele waarborg voor de goederen, noch aan niet-consumenten in de zin van de Wet op de handelspraktijken, buiten de fabrieksgarantie. Eventuele herstellingen die buiten de fabrieksgarantie vallen geschieden voor rekening van de huurder/koper.
  9.2.        De huurder/koper verplicht zich ertoe noodzakelijke herstellingen onmiddellijk schriftelijk aan Belgo Diving (Bubble and Dive) mede te delen. Schade ingevolge een niet tijdig mededelen van de noodzaak aan herstellingen zal steeds ten laste zijn van de huurder/koper.
  9.3.        Lucht, nitrox of andere gasvullingen vallen te allen tijde buiten elke garantie.
   
   
 10. Verzekering
   
  10.1.     De huurder/koper verplicht er zich toe de gehuurde goederen voldoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, doch ook voor schade die de gehuurde goederen zouden kunnen teweegbrengen aan derden gedurende de volledige duur van de overeenkomst.
   
 11.  Eigendom en eigendomsvoorbehoud
   
  11.1.     Al het uitgeleende en verhuurde materiaal is eigendom van Belgo Diving (Bubble and Dive). Het ter beschikking gestelde materiaal dient in originele staat van levering te worden teruggegeven.
  11.2.     De huurder/koper verplicht er zich toe om ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, onder curatele stelling of beslag op zijn roerende of onroerende goederen of op de gehuurde goederen, Belgo Diving (Bubble and Dive) daarvan onverwijld op de hoogte te brengen en om de beslagleggende partij of deurwaarder, de curator, of bewindvoerder onverwijld kopie mede te delen van de met Belgo Diving (Bubble and Dive) afgesloten overeenkomst.
  11.3.     Indien een beslag op de verhuurde goederen van Belgo Diving (Bubble and Dive) toerekenbaar is aan de huurder, zal de huurder Belgo Diving (Bubble and Dive) op eerste verzoek vrijwaren voor alle kosten die dit teweegbrengt.
  11.4.     Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien blijven de goederen uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen teruggevorderd worden.
   
 12. Pandrecht
   
  12.1.     Belgo Diving (Bubble and Dive) heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de verhuur-/verkoopovereenkomst en huidige algemene leverings- en factuurvoorwaarden ten aanzien van de huurder/koper toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als pand te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de huurder/koper gehouden is.
  12.2.     In zoverre het pand- of retentierecht het wettelijke pand- of retentierecht zou overtreffen, is het beperkt tot die goederen en waarden die eigendom zijn van de huurder/koper.
  12.3.     De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop Belgo Diving (Bubble and Dive) zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen.
   
   
 13. Eenzijdige beëindiging
   
  13.1.    Bij eenzijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging, verbreking of annulering van de met Belgo Diving (Bubble and Dive) afgesloten overeenkomst door de koper/huurder, is de koper/huurder gehouden tot betaling van volgende schadevergoedingen :
  -          indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode minder dan 10 werkdagen verlopen: de totale prijs van de door de koper/huurder bestelde goederen en/of diensten
  -          indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode meer dan 10 werkdagen verlopen: 50 % van de totale prijs.
  -          De huurder die zijn huurovereenkomst annuleert na levering, zal steeds een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25 % van de waarde van het gehuurde goed verschuldigd zijn aan Belgo Diving (Bubble and Dive).
  13.2.     Naast voormelde schadevergoeding zal de koper/huurder tevens en op diens eerste verzoek de door Belgo Diving (Bubble and Dive) gemaakte kosten terugbetalen.
  13.3.     Voormelde schadevergoeding is eisbaar onverminderd de andere door Belgo Diving (Bubble and Dive) geleden schade.
   
   
   
 14. Persoonlijke levenssfeer
   
  14.1.     Uw persoonlijke gegevens vermeld op documenten van Belgo Diving (Bubble and Dive) worden opgenomen in de bestanden van Belgo Diving (Bubble and Dive) en zijn bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, evenals voor promotie-acties, markstudies en informatieverstrekking allerhande.
  14.2.     Op schriftelijk verzoek en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de huurder/koper een inzage- en verbeteringsrecht.
   
 15. Jurisdictie en toepasselijk recht
   
  15.1.     De Rechtbanken van 1ste Aanleg en van Koophandel te Gent en het Vredegerecht van het  5de kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen.
  15.2.     Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Belgo Diving (Bubble and Dive) en de huurder/koper, behoudens andersluidende Verdragsteksten.

 

16. Voorwaarden voor het vullen van perslucht- en nitroxflessen

Zie https://www.bubbleanddive.com/services/menu-vulstation-nl/vulvoorwaarden